akademiabadaczy.edu.pl
I hans yrke ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet


  Erstatnings lem

Produktansvarsloven er en norsk lov som regulerer det erstatningsansvaret en produsent har for skade som voldes av produkt framstilt eller satt i omsetning som ledd i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet. Begrepet «produsent» blir i loven definert til å gjelde tilvirker så vel som forhandler, importør o.a.


Flere skadevoldere

Produktansvarsloven gjelder det erstatningsansvar en produsent har for skade som voldes av produkt framstilt eller satt i omsetning som ledd i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet. Produktansvarsloven begrenser ikke retten til å kreve erstatning på annet grunnlag.

Solidaransvar erstatning

(1) Loven gjelder det erstatningsansvar en produsent har for skade som voldes av produkt framstilt eller satt i omsetning som ledd i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet. (2) Loven begrenser ikke retten til å kreve erstatning på annet grunnlag.
 • Flere skadevoldere

 • Skadelidtes hypotetiske inntekt

  a) ved forsett eller grov uaktsomhet av den ansvarlige selv, eller b) i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet." (38) Foreligger forsikringsdekning for tingsskade begrenses altså regressretten til de tilfellene.

  B. i hans yrke,

 • (1) Loven gjelder det erstatningsansvar en produsent har for skade som voldes av produkt framstilt eller satt i omsetning som ledd i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet. (2) Loven begrenser ikke retten til å kreve erstatning på annet grunnlag. Endret ved lov nr. (se dens II, i kraft 1 jan ). §
 • i hans yrke ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet


 • Dersom skaden er voldt «i

   Som det fremkommer innebærer unntaket fra årsfristen at personskaden må ha skjedd i ervervsvirksomhet eller ”likestilt virksomhet,” og at de ansvarlige kjente eller burde kjenne til de skadevoldende forhold. Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, jf. foreldelsesloven § 2.
 • B. i hans yrke,

 • Dette gjelder ikke ved

  behandling av spørsmålet om en eventuell skade er voldt «i ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet», jf. foreldelsesloven § 9 nr. 2 bokstav a. De private parter motsatte seg skriftlig behandling av spørsmålet. (5) Frostating lagmannsrett besluttet april at spørsmålet om hvorvidt den absolutte.

  B. i hans yrke, ervervsvirksomhet eller

  i hans yrke, ervervsvirksomhet eller dermed likestilt virksomhet. 2. Dersom skadevolderen har betalt erstatning i større utstrekning enn han plikter etter paragrafen her, kan han kreve det overskytende fra vedkommende forsikringsselskap i det omfang skaden er dekket av forsikringen.