akademiabadaczy.edu.pl
Hva er sivil rettssak


  Lagmannsretten definisjon

Sivil rettssak. En sivil sak er en tvist mellom to private parter, eller en privat part og myndighetene. Ett eksempel er når en ansatt og en arbeidsgiver er uenige om en oppsigelse. I sivile saker fastslås rettigheter og plikter personer har overfor hverandre eller myndighetene.

Hva er sivile

En rettssak er styrt av en dommer og foregår i fastlagte former og etter klare regler som er fastslått i lov. Det fins to hovedtyper av rettssaker, nemlig straffesaker og sivile saker. Eksempelet med hen som er tiltalt for underslag, er en straffesak, mens eksempelet med arbeidsoppsigelse er en sivil sak.

Når går rettssaken

Sivile saker eller tvistemål er saker mellom to private parter, eller mellom en privat part og et offentlig organ. Saken har til hensikt å avgjøre hvilken av partene som har mest rett. Saken kan også ende med et forlik – et såkalt rettsforlik.


Sivilt søksmål kostnad

Sivil rettssak og straffesak. Videre er det viktig å skille mellom sivile saker og straffesaker. Prosessen i straffesaker reguleres av straffeprosessloven. Sivile saker reguleres av tvisteloven. For begge sakstyper gjelder domstolloven. I denne artikkelen behandles kun gangen i en sivil sak. Hva er en sivil tvist.


 • hva er sivil rettssak
 • Sivile saker vs straffesaker

  Norsk sivilprosess. Norsk sivilprosess er de regler som etter norsk lov gjelder for domstolsbehandling i sivile saker. Sivilprosessen skal hjelpe de som har retten på sin side, til å få gjennomført sin rett ved hjelp av statens maktapparat. [1].

  Hva er en straffesak

   Tingrettens avgjørelser kan ankes til lagmannsretten. Både den som er domfelt og påtalemyndigheten kan anke. Påtalemyndigheten kan også anke til fordel for tiltalte. Ankefristen er på to uker. Den som er fornærmet eller krenket ved en straffbar handling, har ikke rett til å anke dommen. Det kan heller ikke pårørende eller etterlatte.

 • Hva er tingretten
 • Sivilt søksmål erstatning

  Publikumsbesøk. Publikumsbesøk. Vil du følge en rettssak som publikum? I utgangspunktet er rettsaker offentlige. Det betyr at du kan følge nesten alle saker.


  Hva er tingretten

 • Du kan få dommen tilsendt via post, e-post eller overlevert ved personlig oppmøte (forskrift om offentlighet i rettspleien § 9). Henvend deg til den domstolen hvor rettssaken ble avholdt, se domstoloversikt. Hvordan går du fram for å få tilsendt en dom, en kjennelse eller andre rettsdokumenter?.