akademiabadaczy.edu.pl
Matrikkelforskriften § 25


Rekvisisjonen kan likevel ikke trekkes dersom

Kapittel 1. Innledning § 1. Sentral matrikkelstyresmakt Statens kartverk er sentral matrikkelstyresmakt. 🔗 Del paragraf § 2. Definisjoner I forskriften menes med a.

Slik tilpassing kan skje senest

Retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen mv. (1) Føring i matrikkelen som innebærer retting, endring eller tilføying av opplysninger, herunder sletting av matrikkelenhet, skal dokumenteres og arkiveres. (2) Registrert eier og registrert fester skal underrettes om føringer som gjelder en matrikkelenhet.

  § Opprettelse av matrikkelenhet

Sist endret Matrikkellova er en norsk lov som skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register over alle faste eiendommer i landet. Loven skal også sikre at grenser og eiendomsforhold blir klarlagt.

Matrikkellova § 25 første

 • eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) (kunngjort november ). I kraft 1. januar Gjeldende rundskriv • T-5/09 Ikraftsetting av lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) med forskrifter (matrikkelforskriften) • H/15 Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar mv.
 • matrikkelforskriften § 25
 • Matrikkellova § 25 første

 • Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)

  Matrikkelforskriften med spesialmerknader er et rundskriv som gir utfyllende informasjon om forskriftens bestemmelser og praktiske konsekvenser. Rundskrivet er nyttig for alle som arbeider med matrikkelsaker, spesielt kommunale matrikkelmyndigheter og eiendomslandmålere. Rundskrivet er oppdatert i og kan lastes ned som pdf.

  Kommunen skal tildele bygningsnummer og

   § Generelt om føring av matrikkelen Kommunen skal behandle krav om matrikkelføring utan unødig opphald. Krav om matrikkelføring som ikkje tilfredsstiller vilkåra etter denne lova, skal avvisast. Avvisinga skal vere skriftleg og grunngitt. Dersom kravet har mindre manglar, kan kommunen likevel utføre matrikkelføring.

  Matrikkelloven § 25 og

  Departementet har utarbeidet et veiledende notat som gjengir forskrift juni nr. om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) slik den gjelder fra 1. januar med departementets merknader til de enkelte bestemmelsene.

  Matrikkelforskriften § 25 (3). Innen

  Matrikkelforskriften § 25, § 30, § 35 og § kommentar § 7. Krav om klarlagd grense før tinglysing av heimelsovergang Matrikkelforskriften § 66, §